Nyhedsbrev

Krig i Østeuropa, inflationschok og stigende renter

Den altoverskyggende og tragiske begivenhed i årets første måneder er Ruslands invasion af Ukraine.

I tiden op til og efter invasionens start var finansmarkederne præget af usikkerhed, men her godt en måned efter fylder krigen mindre på de finansielle markeder. Faktisk er aktierne kravlet pænt til vejrs siden krigens første dage og er nu kun et par procent fra at være tilbage ved årets start.

Invasionen kommer i kølvandet på andre faktorer, der bidrager til usikkerhed om global vækst og virksomhedernes indtjening. Det er primært inflation, der nu er højere end på noget tidspunkt siden startfirserne. Af den grund er renterne steget og retorikken fra centralbankerne skærpet betragteligt. Begge dele præger finansmarkederne og gjorde det allerede inden krigen blev en realitet. Læs mere om vores vurdering af markedssituationen og forventninger til udviklingen længere nede i nyhedsbrevet.

Udviklingen i år sætter sit præg på Wealth Invest Afkast+. Opgjort pr. 8. april er årets afkast -10,8%. Afkastet er negativt påvirket af  retningen på aktie- og rentemarkedet.  For at imødegå fortsat stigende renter har vi reduceret varigheden på obligationselementet i strategien. Det betyder, at rentefølsomheden er mindsket og strategien er således godt rustet til yderligere rentestigninger og minder pt. mere om en ren aktieportefølje.

Ønsker du at høre mere om Afkast+ eller gerne vil opdateres på udviklingen, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst og god påske.

%

Afkast i 2022 pr. 8. april

%

Afkast 2019 - 8/4/2022

Afkast jan. 2019 – marts 2022 for Afkast+ og konkurrenter

DRamatisk 1. kvartal

Den altoverskyggende og tragiske begivenhed i årets første måneder er Ruslands invasion af Ukraine.
 

I tiden op til og efter invasionens start var finansmarkederne præget af usikkerhed, men her en måned efter fylder krigen mindre på de finansielle markeder. Faktisk er aktierne kravlet pænt til vejrs siden krigens første dage og er nu kun et par procent fra at være tilbage ved årets start.

Invasionen kommer i kølvandet på andre faktorer, der bidrager til usikkerhed om global vækst og virksomhedernes indtjening. Det er primært inflation, der nu er højere end på noget tidspunkt siden startfirserne. Af den grund er renterne steget og retorikken fra centralbankerne skærpet betragteligt. Begge dele præger finansmarkederne og gjorde det allerede inden krigen blev en realitet. Krigen har forstærket prispresset og især på energi kan man nærmest tale om et (europæisk) udbudsdrevet inflationschok.

 
Mangeårig lempelig pengepolitik bliver nu restriktiv. Den 10årige amerikanske statsrente er siden årsskiftet sprunget fra 1,5% til 2,4%, altså næsten 1%-point på 3 måneder. Højere rente lægger traditionelt pres på prissætningen af stort set samtlige aktiver. Kunsten for centralbankerne bliver at balancere strammere pengepolitik for at dæmme op for inflationen, men uden den økonomiske vækst bremses.
 

Der er rigeligt med usikkerhedsmomenter pt., der kan spænde ben for væksten. Men trods krig i Østeuropa, højeste inflation i årtier, restriktiv pengepolitik og Vestens sanktioner mod Rusland er aktiemarkederne tæt på all-time high.

Marts bød på dramatiske kursfald til kinesiske aktier. F.eks. tabte Alibaba (Kinas pendant til Amazon) 35 pct. i kursværdi inden selskabet på få dage genvandt tabet og er tilbage ved årets start. Et lignende billede så mange andre kinesiske aktier.

 
Kursfaldene var bl.a. drevet af genopblussen af Corona i Kina, geopolitiske spændinger og usikkerhed om kinesiske myndigheders fortsatte nedslag på store kinesiske selskabers dominans.
 
Aktiestigningerne og investorernes appetit på risikofyldte aktiver på nuværende tidspunkt er derfor overraskende. Vi skal forvente fortsat volatile markeder. Krigens påvirkning på økonomien er uvis, inflationen stadig højaktuel og retorikken fra centralbankerne kommer sandsynligvis for sent til at dæmme op for prisstigningerne. Vi har næppe set de økonomiske konsekvenser af disse faktorer endnu.
 
En diplomatisk og mindre dramatisk afklaring om krigen vil formodentligt styrke risikofyldte aktiver på kort sigt. Effekterne af krigen, sanktionerne mod Rusland samt inflation og renter vil præge markederne i længere perspektiv. Det vil utvivlsomt være hårdest ved Europa, hvorimod andre kontinenter er bedre stillet. Inflationen, som indtil nu er centreret om energi og visse råvarer, kan udvikle sig til en global fødevarekrise. Det må forventes at ramme især lavindkomstlande.
 
Derudover vil stigende priser i virksomhedernes produktion, som nu overvæltes til forbrugerne, lægge opadgående pres på lønningerne. Det kan føre til en ny runde inflation og fortsætte spiralen med yderligere pres på virksomhedernes indtjeningsmarginaler og/eller stadig højere forbrugerpriser.
 
Mens Europa må være forventes at være blive påvirket mest har væksten i andre regioner bedre betingelser. Arbejdsløsheden er lav, forbrugerne velpolstrede og værdien af finansielle aktiver stadig intakt. Det giver mulighed for at forbrugerne i en vis udstrækning kan absorbere både inflation og stigende finansieringsomkostninger.
 
Aktier vil sandsynligvis stå stærkest, trods volatilitet, med fortsat økonomisk vækst i veludviklede regioner som fx USA, Japan og Australasien på bekostning af Europa. Det omfatter cykliske aktier, herunder small cap, og mindre rentefølsomme aktier.
 
På obligationssiden er nominelle obligationer fortsat ikke attraktive i et realafkast-perspektiv. En ballast mod fortsat inflation er indeksobligationer. Det er statsobligationer fra veludviklede lande med høj kreditkvalitet, men en vis rentefølsomhed. Kreditspændet, dvs. merrenten på virksomhedsobligationer, er steget på det seneste og sådanne obligationer er blevet mere attraktive.
 
Vi hælder til en kombination af moderat overvægt af aktier og relativ robust obligationsportefølje med højere kreditkvalitet. Sidstnævnte kan være indeksobligationer, kinesiske statsobligationer og til dels danske realkreditobligationer. Herved bevares porteføljens afkastpotentiale samtidig med obligationsdelen indeholder en vis form for kapitalbeskyttelse.
 
Gunstige betingelser for yderligere stigninger på aktiemarkedet herfra vil være indikationer om lavere inflation uden det sker på bekostning af væksten. Omvendt trykker centralbankerne for hårdt på bremsen kan det føre til recession – og kursfald i aktiemarkedet.

2022-afkast for udvalgte aktivklasser

INvesteringsstrategi FOR Afkast+

Strategien i Afkast+ bygger på Markowitzs Nobelprisvindende teori om, at der kun findes én optimal porteføljesammensætning. Denne består i praksis af 65-80% obligationer og 20-35% aktier. 

Når en lavrisiko-portefølje bestående af 65-80% obligationer og 20-35% aktier geares, kan man på lang sigt opnå højere afkast end ved en 100% aktieinvestering, men til en risiko i nogenlunde samme niveau som en portefølje bestående af 100% aktier.

Investeringsmålsætningen i Wealth Invest Afkast+ er at levere et højere afkast end det globale aktiemarked over tid. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, men herudover får du en tillægsportefølje af obligationer med høj kvalitet på 200-300%.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres. 

På langt sigt forventes Afkast+ at give et bedre afkast end bæredygtige globale aktier. I de enkelte kalenderår vil afkastet ift. bæredygtige globale aktier afhænge af udviklingen i realkreditrenterne (boligrenterne).

I år med faldende realkreditrenter forventes et højere afkast end bæredygtige globale aktier. I år med uforandrede realkreditrenter forventes et højere afkast end bæredygtige globale aktier.

I år med stigende realkreditrenter forventes afkastet ift. bæredygtige globale aktier at afhænge af rentestigningens størrelse med en break-even på en stigning på ca. 0,30%.

Dvs. hvis realkreditrenten stiger med mindre end 0,3% forventes et afkast, der er højere end bæredygtige globale aktier, mens der forventes et afkast, der er lavere end bæredygtige globale aktier, hvis realkreditrenten stiger med mere end 0,30%.

Med Afkast+ får du en veldiversificeret portefølje med en stor risikospredning og en moderat gearing. Vi investerer ansvarligt med fokus på grønne og bæredygtige investeringer.

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.