Nyhedsbrev

Risikospredning uden den store effekt i år

Finansmarkederne er kommet sløjt fra start i 2022 med kurstab over det meste af paletten af aktivklasser. Udviklingen påvirker både konservative og aggressive strategier, dvs. strategier i hver sin ende af risikoskalaen, negativt med kurstab. Der har derfor været småt med steder at søge ly i år. Det ses ved at strategier med forskellige risikoniveauer oplever nærmest identiske kursfald i år.

Det er hård kost for investorer med konservative strategier, hvor der typisk er overvægt af obligationer. Dels har sådanne porteføljer ikke høstet de fulde frugter af de mange år med flotte afkast på aktiemarkedet, og når der så endelig kommer turbulens, og obligationer gerne skulle vise sig som en sikker havn, så er de ikke så sikre endda.

Vores generelle anbefaling til investorer i turbulente tider som disse er at fokusere på robustheden i porteføljen og være tro mod investeringsstrategien. Det er ikke i urolige tider strategien bør justeres, og enhver afvigelse fra strategien, fx. ved salg af aktier, øger risikoen for at ens finansielle mål ikke indfries. Porteføljen skulle nemlig meget gerne være konstrueret til også at komme igennem og modstå turbulente perioder, som dem, vi oplever i øjeblikket.

Udviklingen i år præger fortsat Wealth Invest Afkast+ i negativ retning. Opgjort pr. 10. juni er årets afkast -21,9%. Afkastet er negativt påvirket af udviklingen på aktie- og rentemarkedet.  Vi har valgt fortsat at holde en reduceret varighed på obligationselementet for at imødegå yderligere rentestigninger. 

Ønsker du at høre mere om Afkast+ eller gerne vil opdateres på udviklingen, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst.

Afkast for Wealth Invest Afkast+

%

Afkast i 2022 pr. 10. maj

%

Afkast 2019 - 10/6/2022

Afkast jan. 2019 – maj 2022 for Afkast+ og konkurrenter

Fortsat økonomisk Vækst kan give luft til aktier

Den negative udvikling på finansmarkederne er en reaktion på mange usikkerhedselementer om, hvordan inflation, renter, fortsatte Corona-nedlukninger i Kina, krig i Østeuropa m.m. påvirker den økonomiske vækst og dermed selskabernes indtjening.

Et presserende spørgsmål er om renterne har nået en top eller skal højere op. Ser man isoleret set på inflation rundt omkring i verdenen, så synes det helt forkert, at inflationen er over 7%, og den 10-årige rente i EU ligger omkring 1%, mens den i USA er ca. 3%.

Denne store forskel kan gøre, at man bliver urolig. Det bør man efter vores opfattelse ikke være. Inflationsforventninger, som beskriver udviklingen i inflationen fremover, er det vigtige her. Her er det nuværende boligmarked, efterspørgslen og det stærke arbejdsmarked, vigtige faktorer. Vil en kombination af det nuværende høje renteniveau, den høje inflation, en moderat lønvækst, et stort investeringsbehov og centralbankernes styring af den korte rente, være nok til at tæmme efterspørgslen, så vi ikke ser yderligere stigninger i inflationen?

Her er økonomerne uenige. Flere mener, at der vil være en overefterspørgsel (pga. for meget likviditet gennem de seneste par år), som vil tvinge renterne yderligere 1-2 procentpoint op. Mens andre mener, at fordi vi bliver ældre, er der et stort opsparingsbehov (pension), som skaber et nedadgående pres på renterne. Sandheden ligger nok midt imellem. For det første tyder noget på, at de lange renter kan stige mere end mange havde forstillet sig på ultrakort sigt (få måneder). Dog er der også grænser for denne stigningstakt. Altså et midlertidigt renteloft.

På aktiesiden har vi omvendt set, at kraftige fald ofte er efterfulgt af en kraftig modreaktion lige som under den første Corona måned. Det er derfor at langt de fleste, der arbejder professionelt med de finansielle markeder, anbefaler, at man holder ved sin investeringsstrategi og undgår paniksalg. Misser man nogle få af de bedste dage på aktiemarkedet, forsvinder en stor del af det årlige afkast. Der er altså også en risiko ved at gå ud af markedet.

Inflationstal ultimo maj viser at inflationen fortsat er udfordret i Europa, mens der i USA er kommet en større tiltro til Centralbankens (FED) evne til at bekæmpe inflationen. På trods inflationssituationen og rentemarkederne har det globale aktiemarkedet det i øjeblikke noget bedre end blot for en uge side. Dette understøttes af en forbedret Corona-situation i Kina.

Det er vores vurdering den økonomiske vækst vil køre i lavere gear, men stadig være positiv i år og formodentligt også ind i 2023, som billedet ser ud pt. Derfor ser vi fortsat aktier som et bedre valg end obligationer, selvom der stadig må forventes betydelig volatilitet på kort sigt. Men det kræver lidt tålmodighed og vi skal sandsynligvis ind i andet halvår inden vi forhåbentligt kan se mere vedvarende aktiestigninger.

INvesteringsstrategi FOR Afkast+

Strategien i Afkast+ bygger på Markowitzs Nobelprisvindende teori om, at der kun findes én optimal porteføljesammensætning. Denne består i praksis af 65-80% obligationer og 20-35% aktier. 

Når en lavrisiko-portefølje bestående af 65-80% obligationer og 20-35% aktier geares, kan man på lang sigt opnå højere afkast end ved en 100% aktieinvestering, men til en risiko i nogenlunde samme niveau som en portefølje bestående af 100% aktier.

Investeringsmålsætningen i Wealth Invest Afkast+ er at levere et højere afkast end det globale aktiemarked over tid. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, men herudover får du en tillægsportefølje af obligationer med høj kvalitet på 200-300%.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres. 

På langt sigt forventes Afkast+ at give et bedre afkast end bæredygtige globale aktier. I de enkelte kalenderår vil afkastet ift. bæredygtige globale aktier afhænge af udviklingen i realkreditrenterne (boligrenterne).

I år med faldende realkreditrenter forventes et højere afkast end bæredygtige globale aktier. I år med uforandrede realkreditrenter forventes et højere afkast end bæredygtige globale aktier.

I år med stigende realkreditrenter forventes afkastet ift. bæredygtige globale aktier at afhænge af rentestigningens størrelse med en break-even på en stigning på ca. 0,30%.

Dvs. hvis realkreditrenten stiger med mindre end 0,3% forventes et afkast, der er højere end bæredygtige globale aktier, mens der forventes et afkast, der er lavere end bæredygtige globale aktier, hvis realkreditrenten stiger med mere end 0,30%.

Med Afkast+ får du en veldiversificeret portefølje med en stor risikospredning og en moderat gearing. Vi investerer ansvarligt med fokus på grønne og bæredygtige investeringer.

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.