Nyhedsbrev

Ikke mange steder at søge ly i år på finansmarkederne

Starten på 2022 har vist sig mere end vanskelig for finansmarkederne. Usikkerhed om hvordan inflation, renter og krigen i Østeuropa påvirker den økonomiske vækst bidrager til turbulensen, som alverdens investorer oplever i øjeblikket.

Med få undtagelser er stort set alle aktivklasser faldet i værdi i år (se årets afkast på forskellige aktivklasser længere nede i nyhedsbrevet). Selv investorer med såkaldte ‘defensive’ porteføljer med overvægt af obligationer er negativt påvirket af udviklingen. De oplever kursfald stort set på niveau med investorer med hovedparten investeret i aktier. Investorer over en bred kam har derfor set formuen blive mindre i år. Men husk på, at ingen investeringshorisont er så kort som 4-5 måneder og investeringsafkast bør altid måles over længere perioder. Selvom det kan føles længe siden, var 2021 et fantastisk investeringsår. 

Blandt undtagelserne i år er råvarer, som dækker over bl.a. fossile brændstoffer, industrielle metaller og korn, men det er en volatil aktivklasse, som man bør være varsom med. Det er trods alt kun godt to år siden under Corona, at olieprisen var negativ. Kontanter har i sagens natur også klaret frisag, men udfordringen med kontanter er dets begrænsede afkastpotentiale – især når den nuværende inflation tages i betragtning.

Udviklingen i år præger fortsat Wealth Invest Afkast+ i negativ retning. Opgjort pr. 10. maj er årets afkast -20,9%. Afkastet er negativt påvirket af udviklingen på aktie- og rentemarkedet.  Vi har reduceret varigheden på obligationselementet i strategien for at imødegå yderligere rentestigninger. Det betyder, at rentefølsomheden er mindsket og strategien er således godt rustet til yderligere rentestigninger og minder pt. mere om en ren aktieportefølje.

Ønsker du at høre mere om Afkast+ eller gerne vil opdateres på udviklingen, er du meget velkommen til at kontakte os på e-mail info@afkastplus.dk eller telefon 31 77 60 00. Husk at du kan købe Wealth Invest Afkast+ i din netbank. Læs hvordan her

Rigtig god læselyst og god St. Bededag.

Afkast for Wealth Invest Afkast+

%

Afkast i 2022 pr. 10. maj

%

Afkast 2019 - 10/5/2022

Afkast jan. 2019 – april 2022 for Afkast+ og konkurrenter

Krig i ØST, Inflation & centralbankernes ageren præger finansmarkederne

Prisstigninger på fødevarer, metaller og råvarer fortsætter ufortrødent og lægger pres på en i forvejen høj inflation. Derfor oplever vi yderligere rentestigninger, som udover at presse på obligationskurserne ned med tab til følge, også præger aktiemarkedet negativt. Trods en ellers positiv start på regnskabssæsonen, har aktierne haft det svært  i år.
 
Vi har ikke længere en økonomi, der er påvirket af nedlukninger grundet pandemien og de medfølgende økonomiske hjælpepakker, men derimod mangel på energi, råvarer, arbejdskraft, færdigvarer samt en lang række kritiske komponenter til industrien. Disse faktorer har resulteret i den kraftige inflation og betydelige rentestigninger, som vi har set de forgangne måneder. Dertil kæmper Kina atter med Covid-19. Det påvirker både den kinesiske økonomi og de globale forsyningskæder og bidrager til en i forvejen negativ stemning på de globale aktiemarkeder. Den kinesiske stat forsøger dog at afbøde disse effekter ved stimuli og lempelige kapitalkrav og -regler i bankerne. Alt i alt har ovenstående resulteret i de højeste renter i 6 år.
 
Derfor er der en forventning om at centralbankerne i den kommende tid sætter renten op, og negative renter kan dermed snart være et afsluttet kapitel. Stigende renter giver en mere afdæmpet økonomisk aktivitet og inflation, men centralbankerne er ude i en balancegang, da de ikke må kvæle økonomien. Buffere i form af pensioner, friværdier og andre opsparinger er med til at understøtte økonomien.
Den grønne omstilling udgør den største andel af nye investeringer gennem de senere år. Det giver anledning til udfordringer, da den ’sorte og fossile energi’ er blevet underfinansieret bl.a. af klima- og miljøhensyn. Europa forsøger nu at frigøre os energimæssigt fra Rusland og det må formodes at accelerere den grønne omstilling yderligere. Der bliver i høj grad arbejdet med energiforsyningssikkerhed, og her står Danmark i en central position globalt med samarbejde på tværs af landene.

For den globale økonomi er det afgørende, hvad der sker i USA. Så længe væksten er intakt, vil den globale økonomi fortsætte sin positive konjunktur. På lidt længere sigt er de økonomiske fundamentale forhold afgørende. Det forhold, at renten stiger, forventes at tage toppen af aktiemarkedet, men samtidig vil stigningen i bruttonationalproduktet, som forstærkes af stigende priser, betyde at indtjeningen i virksomhederne følger med op.
 
Vi vurderer derfor, at aktiemarkederne med stor sandsynlighed vil klare sig gennem de kommende års omlægning i pengepolitikken, højere inflation og den medfølgende rentestigning. Men vi må forvente flere udsving i børskurserne end normalt, før vi atter vender tilbage til mere normale tilstande på både aktie- og obligationsmarkederne.

2022-afkast for udvalgte aktivklasser

INvesteringsstrategi FOR Afkast+

Strategien i Afkast+ bygger på Markowitzs Nobelprisvindende teori om, at der kun findes én optimal porteføljesammensætning. Denne består i praksis af 65-80% obligationer og 20-35% aktier. 

Når en lavrisiko-portefølje bestående af 65-80% obligationer og 20-35% aktier geares, kan man på lang sigt opnå højere afkast end ved en 100% aktieinvestering, men til en risiko i nogenlunde samme niveau som en portefølje bestående af 100% aktier.

Investeringsmålsætningen i Wealth Invest Afkast+ er at levere et højere afkast end det globale aktiemarked over tid. Det kan lade sig gøre fordi med Afkast+ får du en portefølje bestående af 100% globale aktier, men herudover får du en tillægsportefølje af obligationer med høj kvalitet på 200-300%.

Obligationer giver et forventet renteafkast og/eller en forsikring mod aktiefald, idet de typisk klarer sig godt, når aktierne har det skidt. Derved kan det samlede langsigtede afkast forbedres. 

På langt sigt forventes Afkast+ at give et bedre afkast end bæredygtige globale aktier. I de enkelte kalenderår vil afkastet ift. bæredygtige globale aktier afhænge af udviklingen i realkreditrenterne (boligrenterne).

I år med faldende realkreditrenter forventes et højere afkast end bæredygtige globale aktier. I år med uforandrede realkreditrenter forventes et højere afkast end bæredygtige globale aktier.

I år med stigende realkreditrenter forventes afkastet ift. bæredygtige globale aktier at afhænge af rentestigningens størrelse med en break-even på en stigning på ca. 0,30%.

Dvs. hvis realkreditrenten stiger med mindre end 0,3% forventes et afkast, der er højere end bæredygtige globale aktier, mens der forventes et afkast, der er lavere end bæredygtige globale aktier, hvis realkreditrenten stiger med mere end 0,30%.

Med Afkast+ får du en veldiversificeret portefølje med en stor risikospredning og en moderat gearing. Vi investerer ansvarligt med fokus på grønne og bæredygtige investeringer.

Sådan BESKATtes du, når du investerer i Afkast+

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.