Disclaimer

Denne hjemmeside er produceret, udgivet og vedligeholdt af Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S (“Optimal Invest”) og Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS (“NHM”) med det formål at orientere. Oplysningerne på denne og tilknyttede hjemmesider, udgør ikke et tilbud eller en opfordring om at købe eller sælge investeringer, og oplysningerne skal ikke betragtes som værende investeringsrådgivning. Informationer, beregninger og vurderinger bør ikke træde i stedet for brugernes udøvelse af eget skøn over, hvorledes der skal foretages en transaktion.
 
Optimal Invest og NHM udbyder alene denne hjemmeside som en service og informationskilde til brugeren. Oplysningerne på hjemmesiderne er generel information, der kun forholder sig til dansk lovgivning, og oplysningerne er derfor udelukkende forbeholdt danske investorer.
 
Optimal Invest og NHM, og deres tilknyttede selskaber, yder ikke skatte-, juridisk- eller regnskabsrådgivning. Hjemmesiderne er kun udarbejdet til informationsmæssige formål og er ikke beregnet til at yde og bør ikke påberåbes for skatterådgivning, juridisk eller regnskabsrådgivning. Du bør konsultere dine egne skatterådgivere, juridiske og regnskabsrådgivere, inden du foretager en transaktion. Alle investeringer i værdipapirer indebærer risici, som blandt andet inkluderer risikoen for negativ eller uventet markeds-, finans- eller politisk udvikling og, i internationale transaktioner, valutarisiko. På grund af sådanne risici kan værdien af værdipapirer gå op såvel som ned. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
 
Optimal Invest og NHM bestræber sig for at sikre, at oplysningerne på hjemmesiderne er komplette og korrekte.
 
Optimal Invest og NHM garanterer dog ikke, at dette er tilfældet og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl eller mangler. Alle oplysninger kan blive ændret uden forudgående varsel. 
 
Alle rettigheder til materiale m.v. tilhører Optimal Invest og NHM.
 
Optimal Invest og NHM bestræber sig på, at sikre hjemmesiderne og derved brugerne bedst muligt, men kan ikke drages til ansvar for tekniske fejl, afbrydelser eller virusinfektion besøgende måtte pådrage sig ved besøg af denne eller tilknyttede hjemmesider.   
 
Links til andre hjemmesider er alene etableret til brugerens orientering. Optimal Invest og NHM er ikke ansvarlig for informationer gjort tilgængelig af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til disse via et link anbragt på denne eller tilhørende hjemmesider.

privatlivspolitik

Dataansvarlig 

 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores potentielle kunder og andre interessenter. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Wealth Invest AKL Afkast+, c/o WESTERGAARD MIKKELSEN ApS

Lautrupsgade 13 – 2100 København Ø. 

CVR-nr.: 31370086 

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@afkastplus.dk. 

 

Behandlingsaktiviteter 

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter: 

Behandling af persondata for potentielle kunder og andre interessenter.

Du kontakte os via: 

 

    Kontaktformular : https://afkastplus.dk/kontakt/ 

    E-mail : info@afkastplus.dk 

    Telefon : +45 31 77 60 00

 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation. 

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer. 

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej. 

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet. 

 

Nyhedsbrev 

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.  

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser. 

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. navn og mailadresse) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a. 

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dine personoplysninger i max 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.  

Databehandlere 

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. 

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. 

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger. 

Videregivelse af personoplysninger  

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. 

Profilering og automatiserede afgørelser 

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.  

 

Tredjelandeoverførsler 

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.  

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse. 

 

Behandlingssikkerhed 

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.  

 

De registreredes rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Tilbagetrækning af samtykke 

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.  

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.