Inden du investerer

Værd at vide

Fakta

Wealth Invest AKL Afkast+
ISIN: DK0061067220
Nasdaq OMX: WEKAFKI
​​​​​​​Start dato: 20. november 2018

Afdeling under:
 Kapitalforeningen Wealth Invest
FAIF: IFS SEBinvest
Depositar: SEB Bank
Reg. nr. Finanstilsynet: 24.062.06.01

Akkumulerende:
 Ja
Beskatning: Lagerbeskatning (læs mere om beskatning længere nede på siden)
Børskurs 31/12-2022: DKK 123,90
Børskurs 31/12-2023: DKK 147,05
Benchmark:
 MSCI ACWI NET omregnet til DKK

Løbende forvaltningsomkostninger m.m.:
 1,30%
Transaktionsomkostninger i fonden: 0,25%
Performancegebyr:
 Nej
Emissionstillæg: 0,30%
Indløsningsfradrag: 0,30%

Risikoklasse (1-7):
 5
Risikomærkning: RØD
Tabsrisiko (VaR1%): 29,8%
Standardafvigelse: 15,6%
Værste måned siden start: 10,6%

Dokumenter

 

Klik på dokumenterne herunder for yderligere information:

 

 

Beskatning

Afkast+ følger principperne for lagerbeskatning og alt efter skattemiljø gælder følgende: 

Almindelig opsparing:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som kapitalindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Selskaber: 

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej. 

Pensionsopsparing:

Gevinster opgøres efter lagerprincippet og beskattes efter PAL-beskatningen med 15,3%. Det er uden betydning om gevinsterne er realiserede eller ej. Tab fremføres til modregning i senere års gevinster.  

Virksomhedsskatteordning VSO:

Gevinster og tab opgøres efter lagerprincippet og beskattes som selskabsindkomst. Det er uden betydning om gevinster/tab er realiserede eller ej.

Juridisk Struktur

Afkast+ er en kapitalforening under Wealth Invest, som er en samling af alternative investeringsfonde (AIF) og reguleret efter Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. En kapitalforening består typisk af flere fonde (alternative investeringsfonde), og hver fond har deres egen investeringsstrategi.
 
Én investering i en kapitalforening kan være relevant for private og professionelle investorer som ønsker, at lade specialister varetage forvaltningen af deres kapital, og samtidig ønsker at få adgang til strategier og finansielle produkter som ellers ville være vanskeligt at få adgang til.
 
En kapitalforening minder på mange måder om en investeringsforening, men en kapitalforening kan implementere strategier, som ikke kan lade sig gøre i en investeringsforening, herunder strategier, som forsøger at give et positivt afkast i faldende markeder eller udnytte skævheder i markeder. Fondene i en kapitalforening kan således foretage alternative investeringer, heraf navnet alternativ investeringsfond (AIF).
 
Når man investerer i en alternativ investeringsfond gennem en kapitalforening, bliver man investor og får udstedt investeringsbeviser. Som investor ejer man en forholdsmæssig del af den pulje (fond), som man har investeret i. Ved køb af investeringsbeviser bliver ens midler således kollektivt investeret i overensstemmelse med fondens fastlagte strategi. Fondens afkast, omkostninger og tab deles således mellem investorerne i fonden.

Strategi

Wealth Invest AKL Afkast+ investerer i globale aktier og obligationer. Strategien er aktivt forvaltet med fokus på global risikospredning og bæredygtige investeringer. 
 
Investeringsmålsætningen er højere forventet afkast end det globale aktiemarked, men med en risiko på niveau med globale aktier.
 
Den globale aktieeksponering opnås gennem investering i ETF’ere (Exchange Traded Funds) og indeksfonde, mens obligationsinvesteringerne primært placeres i danske og svenske realkreditobligationer. 
 
Investeringsstrategien indeholder et gearingselement. Gearingen af fondens obligationsformue opnås ved indgåelse af repo-forretninger, mens gearingen af fondens aktier opnås ved securities-lending. 
 
Investeringsstrategien tager udgangspunkt i teorien om optimale markedsporteføljer. Med baggrund i investeringsstrategien konstrueres en lavrisikoportefølje bestående af 20-35% globale aktier, fordelt på 5-10 ETF’ere og indeksfonde samt 65-80% danske og svenske realkreditobligationer. 
 
Den optimale lavrisikoportefølje gearet til ca. 100% aktier og ca. 250% obligationer.
 
Omkostningerne for Afkast+ er yderst konkurrencedygtige i forhold til tilsvarende strategier.

Kapitalforeningen

Wealth Invest

c/o IFS SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50
1577 København V
Reg. nr i Finanstilsyn 24.062
CVR nr. 35 48 30 55

FAIF

IFS SEBinvest A/S
Bernstorffsgade 50
1577 København V
CVR nr. 20 86 22 38

Depositar

SEB Bank, Danmark
Bernstorffsgade 50
1577 København V
CVR nr. 19 95 60 75

Revisor

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
CVR nr. 33 77 12 31

FINANSTILSYNET

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

Investerings-rådgiver

 

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Kongevejen 365
2840 Holte
CVR nr. 33 06 96 85
Westergaard Mikkelsen ApS
Lautrupsgade 13
2100 København Ø
CVR nr. 31 37 00 86

For mere information

Kontakt os

Ring til os

31 77 60 00

 

Investeringsrådgiver for Afkast+

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Kongevejen 365, 2840 Holte
info@afkastplus.dk
+45 22 22 20 69

 

Nikolaj Holdt Mikkelsen ApS
Lautrupsgade 13, 2100 København Ø
info@afkastplus.dk
+45 31 77 60 00